Documentation

Agenda in Chengdu_Shantou for EU delegates_20160311

01 Walter Deffaa Shantou_19032016

A. Hall regional policy 19 March 2016 final

B. SHEN Bing

C. MedilinkUK Healthcare Industry Gateway China presentation v2_

D. SONG Jingsong

1. Shantou City

2. Andalucía Smart City China 20160317 VF

3. Guangzhou Development District

4. Lyon

5. Tianjin DRC

6. West Midlands

7. Chengdu

8.2 Barcelona

9. Wuhan

10. Fingal_DCC

11. Chongqing